خرید اشتراک کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری اشتراک پایه را انتخاب کردید

در این نوع از اشتراک کاربر علاوه بر دسترسی به ۳ آزمون ماک به پلتفرم تمرین نیز دسترسی دارد.

امکان دسترسی به پلتفرم آنلاین و عملکرد در این نوع از اشتراک وجود دارد.

این نوع از اشتراک بسیار برای افرادی که علاوه بر آزمون ماک نیاز به تمرین دارند مناسب است و ما آن را پیشنهاد می کنیم.

این نوع اشتراک تنها یک ماه اعتبار دارد.

هم اکنون هزینه عضویت IRT 199,000.00 است.

Membership expires after 30 روز.


اطلاعات حساب

اینجا را خالی بگذارید