خرید اشتراک کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری فقط آزمون ماک را انتخاب کردید

در این نوع از اشتراک کاربر تنها به بخش آزمون های ماک دسترسی دارد.

امکان دسترسی به پلتفرم آنلاین و عملکرد در این نوع از اشتراک وجود ندارد.

این نوع از اشتراک بسیار برای افرادی که به زمان آزمون اصلی نزدیک هستند مناسب است و ما آن را پیشنهاد می کنیم.

هم اکنون هزینه عضویت IRT 99,000.00 است.

Membership expires after 90 روز.


اطلاعات حساب

اینجا را خالی بگذارید